Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی با تاکید بر بافت مجموعه کریم خانی شیراز
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
سعید ملكینویسنده اولهیأت علمی
بلال زارعینویسنده دومدانشجو
نویسندگان خارج از دانشگاه
عنوان مقاله به انگلیسی : Improvement and renovation of historical textures emphasizing on Karimkhani set texture
ارائه شده در کنفرانس : کنگره زندیه
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : مجموعه مقالات
وضعیت نسخه موجود : کاغذی
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 905 تا 922
واژگان کلیدی : بهسازی،نو سازی، بافتهای تاریخی،مجموعه کریم خانی، شیراز.
چکیده فارسی :

امروزه، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، به عنوان یکی از راهکارهای تحقق توسعه درونی شهرها، یکی از دغدغه های مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری در سطوح ملی و محلی و در واقع به عنوان یک چالش جدی فراروی آنها مطرح است. بنابراین حل مناسب این معضل و تحقق سریع عملیات بهسازی و نوسازی مستلزم برنامه ریزی اجرایی کارآمد و موثر می باشد.
هدف کلی این مقاله احیاء ارزشهای هنر معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی و فرهنگ سازی به منظور حفاظت و احیاء بناهای تاریخی و توانمند سازی بافت های قدیمی ،تقویت فعالیت های اقتصادی در بافت های قدیمی و فرسوده شهری، سامان دهی و ایجاد انسجام در ساختار از هم گسیخته شده بافت کهن می باشد که به این منظور به مطالعه مجموعه کریم خانی و بافت قدیمی شیراز و همچنین بررسی طرح تفضیلی این منطقه تاریخی پرداخته شده است.
روش تحقیق در این مقاله با ماهیت توصیفی - کاربردی به بررسی طرح های بهسازی و نوسازی شهر شیراز و بافت تاریخی آن با تاکید بر مجموعه کریم خانی صورت گرفته است .
 

چکیده انگلیسی :
                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1