Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی با تاكید بر بافت مجموعه كریم خانی شیراز
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
سعید ملكینویسنده اولهیأت علمی
بلال زارعینویسنده دومدانشجو
نویسندگان خارج از دانشگاه
عنوان مقاله به انگلیسی : Improvement and renovation of historical textures emphasizing on Karimkhani set texture
ارائه شده در کنفرانس : كنگره زندیه
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : مجموعه مقالات
وضعیت نسخه موجود : كاغذی
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 905 تا 922
واژگان کلیدی : بهسازی،نو سازی، بافتهای تاریخی،مجموعه كریم خانی، شیراز.
چکیده فارسی :

امروزه، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، به عنوان یكی از راهكارهای تحقق توسعه درونی شهرها، یكی از دغدغه های مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری در سطوح ملی و محلی و در واقع به عنوان یك چالش جدی فراروی آنها مطرح است. بنابراین حل مناسب این معضل و تحقق سریع عملیات بهسازی و نوسازی مستلزم برنامه ریزی اجرایی كارآمد و موثر می باشد.
هدف كلی این مقاله احیاء ارزشهای هنر معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی و فرهنگ سازی به منظور حفاظت و احیاء بناهای تاریخی و توانمند سازی بافت های قدیمی ،تقویت فعالیت های اقتصادی در بافت های قدیمی و فرسوده شهری، سامان دهی و ایجاد انسجام در ساختار از هم گسیخته شده بافت كهن می باشد كه به این منظور به مطالعه مجموعه كریم خانی و بافت قدیمی شیراز و همچنین بررسی طرح تفضیلی این منطقه تاریخی پرداخته شده است.
روش تحقیق در این مقاله با ماهیت توصیفی - كاربردی به بررسی طرح های بهسازی و نوسازی شهر شیراز و بافت تاریخی آن با تاكید بر مجموعه كریم خانی صورت گرفته است .
 

چکیده انگلیسی :
                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1