Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: بیان القایی ژن اینترفرون آلفا b2 انسانی در باكتری E.Coli
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
حمید رجبی معمارینویسنده دومهیأت علمی
محمد رعایائی اردكانینویسنده سومهیأت علمی
نویسندگان خارج از دانشگاه
نویسندهنقش
نهضت عبدالرسولینویسنده اول
غلامرضا بخشی خانیكینویسنده چهارم
ابوالفضل قلی پورنویسنده پنجم
عنوان مقاله به انگلیسی : induced gene expression of Interferon alpha2b in E.coli
ارائه شده در کنفرانس : یازدهمین كنگره ژنتیك ایران
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : ارائه پوستر وچاپ خلاصه
وضعیت نسخه موجود : الكترونیكی
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 0 تا 0
واژگان کلیدی : اینترفرون آلفا-b2، اشرشیاكلی، IPTG، بیان پری پلاسمی
چکیده فارسی :

اینترفرون ها وسیله دفاعی بدن علیه ویروس ها هستند كه به¬سرعت در بدن تولید شده، سلولهای اطراف را به تولید پروتئین¬هائی كه تكثیر ویروس را مهار، یا پاسخ ایمنی و رشد سلولی را كنترل می¬كنند، تحریك می كند. هدف از این تحقیق در گام اول بیان ژن اینترفرون آلفا در یك سیستم مناسب و شناخته شده و در مرحله بعد بررسی ترشح اینترفرون آلفا در فضای پریپلاسمی است. با انجام این تحقیق با هدف بهینه كردن تولید پروتئین نوتركیب اینترفرون آلفا 2b – در باكتری اشرشیاكلی می توان زمینه را برای تولید سایر پروتئین¬ها فراهم آورد. در این پژوهش ژن اینترفرون آلفا- b2پس از تكثیر با آغازگرهای اختصاصی در ناقل بیانی pET26b تحت كنترل پیش برنده T7 و سیگنال پری پلاسمی pelB با استفاده از آنزیم¬های برشی NcoI وXhoI كلون گردید. سازه حاصله به باكتری E.coliسویه Bl21 منتقل وكلونی¬های حاصل بر روی محیط كشت حاوی كانامایسین 50 میكروگرم در میلی لیتر انتخاب شدند. همسانه سازی ژن اینترفرون آلفا در ناقل بیانیpET26b با استفاده از Colony PCR ،هضم آنزیمی و تعیین توالی، تائید شد. برای تولید پروتئین نوتركیب اینترفرون، IPTG با غلظت نهائیmM 1 به محیط كشت باكتریائی افزوده شد. تولید این پروتئین با استفاده از آنالیز SDS-PAGE برای پروتئین كل و پروتئین پری پلاسمی مورد بررسی قرار گرفت.
 

چکیده انگلیسی :
                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1