Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: بیان القایی ژن اینترفرون آلفا b2 انسانی در باکتری E.Coli
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
حمید رجبی معمارینویسنده دومهیأت علمی
محمد رعایائی اردكانینویسنده سومهیأت علمی
نویسندگان خارج از دانشگاه
نویسندهنقش
نهضت عبدالرسولینویسنده اول
غلامرضا بخشی خانیکینویسنده چهارم
ابوالفضل قلی پورنویسنده پنجم
عنوان مقاله به انگلیسی : induced gene expression of Interferon alpha2b in E.coli
ارائه شده در کنفرانس : یازدهمین کنگره ژنتیک ایران
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : ارائه پوستر وچاپ خلاصه
وضعیت نسخه موجود : الکترونیکی
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 0 تا 0
واژگان کلیدی : اینترفرون آلفا-b2، اشرشیاکلی، IPTG، بیان پری پلاسمی
چکیده فارسی :

اینترفرون ها وسیله دفاعی بدن علیه ویروس ها هستند که به¬سرعت در بدن تولید شده، سلولهای اطراف را به تولید پروتئین¬هائی که تکثیر ویروس را مهار، یا پاسخ ایمنی و رشد سلولی را کنترل می¬کنند، تحریک می کند. هدف از این تحقیق در گام اول بیان ژن اینترفرون آلفا در یک سیستم مناسب و شناخته شده و در مرحله بعد بررسی ترشح اینترفرون آلفا در فضای پریپلاسمی است. با انجام این تحقیق با هدف بهینه کردن تولید پروتئین نوترکیب اینترفرون آلفا 2b – در باکتری اشرشیاکلی می توان زمینه را برای تولید سایر پروتئین¬ها فراهم آورد. در این پژوهش ژن اینترفرون آلفا- b2پس از تکثیر با آغازگرهای اختصاصی در ناقل بیانی pET26b تحت کنترل پیش برنده T7 و سیگنال پری پلاسمی pelB با استفاده از آنزیم¬های برشی NcoI وXhoI کلون گردید. سازه حاصله به باکتری E.coliسویه Bl21 منتقل وکلونی¬های حاصل بر روی محیط کشت حاوی کانامایسین 50 میکروگرم در میلی لیتر انتخاب شدند. همسانه سازی ژن اینترفرون آلفا در ناقل بیانیpET26b با استفاده از Colony PCR ،هضم آنزیمی و تعیین توالی، تائید شد. برای تولید پروتئین نوترکیب اینترفرون، IPTG با غلظت نهائیmM 1 به محیط کشت باکتریائی افزوده شد. تولید این پروتئین با استفاده از آنالیز SDS-PAGE برای پروتئین کل و پروتئین پری پلاسمی مورد بررسی قرار گرفت.
 

چکیده انگلیسی :
                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1