Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: چالش‌های موجود در اجرای برنامه درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
سیدعباس رضوینویسنده اولهیأت علمی
نویسندگان خارج از دانشگاه
نویسندهنقش
حسین اسکندرینویسنده دوم
عنوان مقاله به انگلیسی : the challanges secondary english curriculum implementation
ارائه شده در کنفرانس : هفتمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : ارائه سخنرانی و چاپ چکیده
وضعیت نسخه موجود : کاغذی
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 70 تا 70
واژگان کلیدی : برنامه درسی، زبان انگلیسی، یادگیری، آموزش، زبان خارجی، مقطع متوسطه، چالش‌ها
چکیده فارسی : ضرورت و اهمیت یادگیری زبان خارجی به ویژه زبان انگلیسی بر همگان آشکار است. عوامل متعددی بر یادگیری تاثیر دارند که از میان آنها می‌توان به انگیزش، روشهای تدریس، تجارب یادگیری، محیط آموزشی، محتوای آموزشی، رسانه‌های آموزشی و نظایر آن اشاره کرد. چنانچه این عوامل به درستی مورد توجه قرار گیرد، یادگیری عمیق و پایداری در دانش آموزان ایجاد می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که علی رغم کوششهای صورت گرفته برای افزایش کیفیت آموزش زبان انگلیسی، دانش‌آموزان نتوانسته اند آنچنان که شایسته است مهارتهای زبانی خود را بالا برند و حتی این مشکل در سطح آموزش عالی نیز مشاهده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پیدایش مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره متوسطه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی 85-1384 بودند. از میان این تعداد، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، 150 دبیر انتخاب شدند. داده‌های لازم برای انجام پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته جمع‌آوری شد. برای بررسی روایی ابزار پژوهش از نظر 10 نفر از اعضای هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آماری آلفای کرانباخ محاسبه گردید(72/0=α). به منظور بررسی عوامل موثر بر آموزش و تدریس زبان انگلیسی در مقطع متوسطه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که به طور کلی چهار عامل اصلی بر وضعیت فعلی در زمینه آموزش و تدریس زبان انگلیسی در دوره متوسطه تاثیر گذار هستند. این چهار عامل عبارتند از: الف) ویژگیهای معلم، ب) محتوا ، تجارب و زمان آموزش، ج) نگرش سنتی به یادگیری، د) ویژگیهای دانش آموزان. توجه به این عوامل و اقداماتی از قبیل افزایش قابلیت‌های معلمان، افزایش کیفیت محتوای آموزشی، اختصاص زمان لازم برای تدریس، آموزش این درس بر اساس نگرشهای نوین آموزشی و همچنین بالابردن میزان مشارکت دانش‌آموزان در فعالیتهای کلاسی و بهبود ویژگیهای عاطفی و شناختی آنان می تواند به بهینه سازی آموزش زبان انگلیسی بیانجامد.
چکیده انگلیسی : abstract
                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1