سوابق تحصیلی

تجربیات علمی و اجرایی

مقالات خارجی چاپ شده در نشریات

مقالات خارجی ارائه شده در همایش ها

مقالات فارسی ارائه شده در همایش ها

کتاب

طرح های تحقیقاتی

اختراعات

اثربدیع و ارزنده هنری

مجامع علمی

افتخارات