سوابق تحصیلی

تجربیات علمی و اجرایی

مقالات خارجی چاپ شده در نشریات

مقالات فارسی چاپ شده در نشریات

مقالات فارسی ارائه شده در همایش ها

اختراعات

پایان نامه ها

اثربدیع و ارزنده هنری

مجامع علمی