تجربیات علمی و اجرایی

مقالات خارجی چاپ شده در نشریات

مقالات فارسی چاپ شده در نشریات

مقالات خارجی ارائه شده در همایش ها

مقالات فارسی ارائه شده در همایش ها

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه ها

اثربدیع و ارزنده هنری

مجامع علمی

افتخارات