Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیشهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روشهای مشاهده مستقیم با چشم غیر مسلح و PCR
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
پدرام حدادمولایاننویسنده اولدانشجو
حسین حمیدی نجاتنویسنده دومهیأت علمی
محمدحسین راضی جلالینویسنده سومهیأت علمی
داریوش غریبینویسنده چهارمهیأت علمی
نویسندگان خارج از دانشگاه
عنوان مقاله به انگلیسی : Prevalence syudy of Sarcocystis in cattle and water buffaloes sloughtered in Ahvaz with inspection and PCR
ارائه شده در کنفرانس : دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : ارائه پوستر وچاپ خلاصه
وضعیت نسخه موجود : کاغذی
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 191 تا 191
واژگان کلیدی : سارکوسیستیس ,گاو ,گاومیش ,PCR, اهواز
چکیده فارسی :

هدف: سارکوسیستیس، تک¬یاخته¬ای درون سلولی و از زیر رده کوکسیدیا و شاخه آپی¬کمپلکسا می¬باشد. گونه¬های سارکوسیستیس از شایع¬ترین انگل¬های یافت شده در بین نشخوارکنندگان اهلی در بسیاری از کشورهای دنیا هستند. سارکوسیستیس دارای چرخۀ زندگی اجباری با دو میزبان است. در این چرخه، دو مرحلۀ تولید مثلی شامل غیر جنسی و جنسی دیده می¬شود. با توجه به شیوع و خسارات بالای اقتصادی غیر مستقیم ناشی از این انگل، مطالعه در باره شیوع این انگل با روش¬های مختلف از جمله روش¬های مولکولی ضروری به¬نظر می¬رسد.

مواد و روش کار: بازرسی گوشت بر روی 124 راس گاو و 147 راس گاومیش صورت گرفت. از هر حیوان نمونه بافتی (هرکدام 50 گرم) از قلب، مری، دیافراگم و عضلات بین¬دنده¬ای در هنگام بازرسی گوشت جمع¬آوری گردید. در آزمایشگاه DNA ژنومی با استفاده از کیت استخراج DNA شرکت سیناژن استخراج شد و ژن 18s rRNA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش PCR تکثیر گردید.

نتایج و بحث: از 123 راس گاوی که مورد بررسی قرار گرفتند، در مشاهده مستقیم با چشم غیر مسلح در هیچ¬کدام کیست ماکروسکوپی مشاهده نشد، اما با روش PCR تمامی نمونه¬ها آلوده به کیست میکروسکوپی تشخیص داده شدند (100% نمونه¬ها).
در 28 راس از 147 راس (04/19%) گاومیش مورد مطالعه کیست¬های ماکروسکوپی مشاهده گردید. در روش PCR، 82 راس (78/55%) از گاومیش¬ها آلوده به کیست¬های میکروسکوپی بودند. با توجه به شیوع بالای این انگل در منطقه مورد مطالعه، بررسی راه¬کارهای پیشگیری، کنترل و درمان آلودگی به سارکوسیستیس ضروری به¬نظر می¬رسد.
 

چکیده انگلیسی :

ندارد

                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1