Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: بررسی مقایسه اثر 2 رژیم بیهوشی کتامین زایلازین و کتامین آسپرومازین بر الکتروکاردیوگرام قلب خرگوش
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
هادی ندافنویسنده اولهیأت علمی
بهمن مصلی نژادنویسنده دومهیأت علمی
نوید معزینویسنده سومدانشجو
مریم عزتی گیوینویسنده چهارمدانشجو
امیررضا ایمانینویسنده پنجمدانشجو
محمد مسعودینویسنده ششمدانشجو
نویسندگان خارج از دانشگاه
عنوان مقاله به انگلیسی : ندارد
ارائه شده در کنفرانس : دهمین سمپوزیوم ملی جراحی‏، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : ارائه پوستر وچاپ خلاصه
وضعیت نسخه موجود : کاغذی
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 205 تا 205
واژگان کلیدی : خرگوش الکتروکاردیوگرام آسپرومازین زایلازین
چکیده فارسی :

بررسی مقایسه اثر دو رژیم بیهوشی کتامین/ زایلازین و کتامین/ آسپرومازین بر الکتروکاردیوگرام قلب خرگوش

 

اهداف: هدف از این مطالعه، مقایسه دو پروتکل بیهوشی کتامین/زایلازین و کتامین/ آسپرومازین بر فعالیت الکتریکیقلب خرگوش است
روش کار: 8 سر خرگوش به دو گروه 4 تایی تقسیم شد. گروه اول، بصورت فیزیکی مقید و فعالیت الکتریکی قلب آنها ثبت شد. سپس مخلوط دو داروی کتامین40mg/kg و زایلازین5mg/kg بصورت عضلانی تزریق شد و در یک دوره زمانی 30 دقیقه¬ای هر 5 دقیقه الکتروکاردیوگرام ثبت گردید. گروه دوم نیز تحت بیهوشی با پروتوکل کتامین 40mg/kg و آسپرومازین1mg/kg بصورت عضلانی قرار داده شد.
نتایج: تعداد ضربان قلب در گروه کتامین/ زایلازین به نسبت گروه کتامین/ آسپرومازین کاهش معنی داری را نشان داد(Pکمتر از0/0001). در خصوص محور الکتریکی قلب، تغییرات طول محور در زمان¬های مختلف در گروه زایلازین افزایش ناگهانی میانگین از 56 درجه به 100 درجه داشت. در گروه آسپرومازین این تغییرات از 45 درجه به 78 درجه بود. این تغییرات معنی دار نبود. بازه زمانی میان دو نقطه P وR بصورت متوسط در گروه زایلازین 0/05 ثانیه، و در گروه آسپرومازین 0/03 ثانیه بود. تغییرات P-R میان گروه معنی دار نبود. متوسط زمان QRS در گروه زایلازین 0/03 ثانیه و در گروه آسپرومازین 0/04 ثانیه بود. این تغییران نیز میان دو گروه معنی دار نبود. متوسط پارامتر QRS در گروه زایلازن 0/2 ثانیه ثبت شد. این پارامتر در مقایسه میان دو گروه اختلاف معنی داری را در زمان 10 و 20 دقیقه نشان داد.

کلمان کلیدی: خرگوش، الکتروکاردیوگرام، آسپرومازین، زایلازین


 

چکیده انگلیسی :

<p>ندارد</p>

                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1