پرینت

     
رضا رنجبر
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشكی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1368/07/01
پایه: 24

تخصص: متخصص علوم تشریحی دامپزشكی(آناتومی،بافت شناسی،جنین شناسی)
علایق: آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

تلفن محل کار: 00000000
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: dabir120@yahoo.com
وب سایت: