پرینت

     
كریم انصاری اصل
دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه برق
محل تولد: خوزستان - دزفول
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1386/12/01
پایه: 3

تخصص: مهندسی برق: پردازش سیگنال - مهندسی پزشکی
علایق: پردازش سیگنال و تصویر، یادگیری ماشین، مهندسی پزشکی

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: karim.ansari@scu.ac.ir
وب سایت: