پرینت

     
سعد گورانی نژاد
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم درمانگاهی
محل تولد: نجف اشرف - نجف اشرف
مرتبه علمی: استاد
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1369/08/01
پایه: 34

تخصص: مامایی وبیماریهای تولید مثل دام
علایق:

تلفن محل کار: 4074
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: goorani_s@scu.ac.ir
وب سایت: