پرینت

     
عبدالرضا نواح
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم اجتماعی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1367/01/06
پایه: 28

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار: داخلی 4467
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: navah-a@scu.ac.ir
وب سایت: