پرینت

     
شهرزاد عجبی
دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه برق
محل تولد: زنجان - زنجان
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1383/01/01
پایه: 6

تخصص: مهندسی الکترونیک-مخابرات
علایق:

تلفن محل کار: 3330010-9(5644)
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: ajabi_shz@scu.ac.ir
وب سایت: