پرینت

     
نعیم عموری
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه زبان و ادبیات عرب
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1391/02/16
پایه: 10

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار: 3330011-18#4852
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: n.amouri@scu.ac.ir
وب سایت: