پرینت

     
مهدی زارعی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه بهداشت و كنترل مواد غذایی
محل تولد: فارس - شیراز
مرتبه علمی: استاد
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1387/11/01
پایه: 13

تخصص: بهداشت و كنترل كیفی مواد غذایی
علایق:

تلفن محل کار: 4090
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: zarei@scu.ac.ir
وب سایت: