پرینت

     
روح اله رنجبر
دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه فیزیولوژی ورزشی
محل تولد: ایلام - آبدانان
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1391/06/30
پایه: 10

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: ro.ranjbar@scu.ac.ir
وب سایت: