پرینت

     
منصور كوهی رستمی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
محل تولد: چهارمحال و بختیاری - اردل
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1396/11/01
پایه: 1

تخصص: علم اطلاعات و دانش شناسی
علایق: مطالعات کتابخانه های عمومی، مطالعات رفتار اطلاعاتی، مطالعات خواندن و مطالعات بین رشته ای

تلفن محل کار: 061-3336024
آدرس محل کار: دانشگاه شهید چمران اهواز- کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز- واحد مدیریت
پست الکترونیک: m.rostami@scu.ac.ir
وب سایت: