پرینت

     
علی شهریاری
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشكی
محل تولد: خوزستان - ایذه
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1374/02/09
پایه: 25

تخصص: كلینیكال پاتولوژی دامپزشكی
علایق: سازگاری بیوشیمیایی آبزیان در برابر آلودگی های صنعتی- متابولیسم در سرطان

تلفن محل کار: 0611-3330073
آدرس محل کار: بخش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران
پست الکترونیک: a.shahriari@scu.ac.ir
وب سایت: