پرینت

     
رحیم پیغان
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم درمانگاهی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1373/04/27
پایه: 33

تخصص: بهداشت و بیماریهای آیزیان
علایق: انگل شناسی ماهی- پاتولوژی ماهی- بیماریهای محیطی آبزیان

تلفن محل کار: 0098- 61-33364378
آدرس محل کار: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیک: peyghan_r@scu.ac.ir
وب سایت: