پرینت

     
منصور سودانی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه مشاوره و راهنمایی
محل تولد: لرستان - بروجرد
مرتبه علمی: استاد
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1376/06/01
پایه: 30

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار: 3330010/18-4654
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: sodani_m@scu.ac.ir
وب سایت: