پرینت

     
حسنعلی سینایی
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه مدیریت
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1367/01/05
پایه: 22

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار: 061333310-19داخلی 4433
آدرس محل کار:
پست الکترونیک: Ha_sinaei@scu.ac.ir.com
وب سایت: