پرینت

     
سعید ملكی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محل تولد: ایلام - دهلران
مرتبه علمی: استاد
وضعیت استخدامی: رسمی
تاریخ استخدام: 1386/08/26
پایه: 20

تخصص: برنامه ریزی شهری
علایق:

تلفن محل کار: 0613-3335005-6
آدرس محل کار: اهواز-بولوار گلستان، دانشگاه شهید چمران-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پست الکترونیک: malekis@scu.ac.ir
وب سایت: