مقالات خارجی چاپ شده در نشریات

مقالات فارسی چاپ شده در نشریات

مقالات خارجی ارائه شده در همایش ها

مقالات فارسی ارائه شده در همایش ها

کتاب

اختراعات

پایان نامه ها

اثربدیع و ارزنده هنری

مجامع علمی

افتخارات